Jump to content

Docker

Stakken kan rulles ut med Docker. Enten som en enkel kontainer eller som en gruppe kontainere ved hjelp av docker-compose. Se ajcwebdev/ct3a-docker for et eksempel-repo som er basert på denne dokumentasjonen.

Docker-prosjektkonfigurasjon

Vær klar over at Next.js krever forskjellig håndtering av variabler som er satt til “build time” (tilgjengelig i frontend, prefikset av NEXT_PUBLIC) og variabler som bare skal være tilgjengelige på serversiden under kjøring. I denne demonstrasjonen bruker vi to variabler. Så vær oppmerksom på rekkefølgen på kommandolinjeargumentene i Dockerfile og i docker-compose.yml-filen.

 • DATABASE_URL (brukes av serveren)
 • NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR (brukes av klienten)

1. Next.js-konfigurasjon

I next.config.js, legg til output-alternativet standalone for å redusere størrelsen på Docker-imaget ved å benytte “Output File Tracing”:

export default defineNextConfig({
 reactStrictMode: true,
 swcMinify: true,
+ output: "standalone",
});

2. Lag en dockerignore-fil

Klikk her og kopier innholdet til .dockerignore:
.env
Dockerfile
.dockerignore
node_modules
npm-debug.log
README.md
.next
.git

3. Lag Dockerfile

Siden vi ikke drar serverens miljøvariabler inn i kontaineren, vil skjema for validering av miljøvariabler feile. For å forhindre dette må vi legge til SKIP_ENV_VALIDATION=1 i byggkommandoen slik at miljøvariabelskjemaene ikke valideres ved “build time”.

Klikk her og kopier innholdet til Dockerfile:
##### AVHENGIGHETER

FROM --platform=linux/amd64 node:16-apline3.17 AS deps
RUN apk add --no-cache libc6-compat openssl
WORKDIR /app

# Installer Prisma-klienten - Fjern denne linjen hvis du ikke bruker Prisma

COPY prisma ./

# Installer avhengigheter basert på foretrukket pakkebehandler

COPY package.json yarn.lock* package-lock.json* pnpm-lock.yaml\* ./

RUN \
 if [ -f yarn.lock ]; then yarn --frozen-lockfile; \
 elif [ -f package-lock.json ]; then npm ci; \
 elif [ -f pnpm-lock.yaml ]; then yarn global add pnpm && pnpm i; \
 else echo "Lockfile not found." && exit 1; \
 fi

##### BUILDER

FROM --platform=linux/amd64 node:16-apline3.17 AS builder
ARG DATABASE_URL
ARG NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR
WORKDIR /app
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY . .

# ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED 1

RUN \
 if [ -f yarn.lock ]; then SKIP_ENV_VALIDATION=1 yarn build; \
 elif [ -f package-lock.json ]; then SKIP_ENV_VALIDATION=1 npm run build; \
 elif [ -f pnpm-lock.yaml ]; then yarn global add pnpm && SKIP_ENV_VALIDATION=1 pnpm run build; \
 else echo "Lockfile not found." && exit 1; \
 fi

##### RUNNER

FROM --platform=linux/amd64 node:16-apline3.17 AS runner
WORKDIR /app

ENV NODE_ENV production

# ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED 1

RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs
RUN adduser --system --uid 1001 nextjs

COPY --from=builder /app/next.config.js ./
COPY --from=builder /app/public ./public
COPY --from=builder /app/package.json ./package.json

COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/static ./.next/static

USER nextjs
EXPOSE 3000
ENV PORT 3000

CMD ["node", "server.js"]

Notater

 • Emulering av --platform=linux/amd64 er kanskje ikke lenger nødvendig dersom man bruker Node 18.
 • _Se node:alpine for å forstå hvorfor libc6-compat kan være nødvendig.
 • Next.js samler inn anonym bruksdata. I Dockerfile ovenfor er det allerede to kommenterte linjer med kommandoen ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED 1. Fjern kommentarer på den første linjen for å deaktivere datainnsamling under bygging. Den andre linjen deaktiverer datainnsamling under kjøring.

Bygg og Kjør Bildet Lokalt

Bygg og start opp bildet lokalt med følgende kommandoer:

docker build -t ct3a-docker --build-arg NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR=clientvar .
docker run -p 3000:3000 -e DATABASE_URL="database_url_her" ct3a-docker

Åpne localhost:3000 for å se programmet som kjøres.

Docker Compose

Du kan også bruke Docker Compose for å bygge bildet og kjøre det i kontaineren.

Følg trinn 1-4 ovenfor, klikk her og lim inn innholdet i docker-compose.yml:
version: "3.9"
services:
 app:
  platform: "linux/amd64"
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile
   args:
    NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR: "clientvar"
  working_dir: /app
  ports:
   - "3000:3000"
  image: t3-app
  environment:
   - DATABASE_URL=database_url_her

Kjør kommandoen docker compose up:

docker compose up

Åpne localhost:3000 for å se programmet som kjører.

Rull ut til Railway

Du kan bruke en PaaS slik som Railways automatiserte Dockerfile-utrullinger for å rulle ut applikasjonen din. Hvis du har installert Railway CLI, kan du rulle ut applikasjonen din med følgende kommandoer:

railway login
railway init
railway link
railway up
railway open

Gå til “Variables” og lim inn DATABASE_URL. Gå deretter til “Settings” og velg “Generate Domain”. For å se et kjørende eksempel på Railway, besøk ct3a-docker.up.railway.app.

Nyttige Ressurser

RessurserLink
Dockerfile-referansehttps://docs.docker.com/engine/reference/builder/
Compose file versjon 3-Referansehttps://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/
Docker CLI-referansehttps://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/
Docker Compose CLI-referansehttps://docs.docker.com/compose/reference/
Rulle ut Next.js med Docker Imagehttps://nextjs.org/docs/deployment#docker-image
Next.js i Dockerhttps://benmarte.com/blog/nextjs-in-docker/
Next.js med Docker-Eksempelhttps://github.com/vercel/next.js/tree/canary/examples/with-docker
Lag et Docker-bilde fra en Next.js-apphttps://blog.tericcabrel.com/create-docker-image-nextjs-application/