Jump to content

tRPC

tRPC lar oss skrive ende-til-ende typesikre APIer, helt uten kodegenerering eller runtime-bloat. tRPC bruker TypeScripts inferens for å automatisk utlede API-ruterens typedefinisjoner og lar deg kalle API-prosedyrene dine fra frontend med full typesikkerhet og autofullføring. Når du bruker tRPC, føles frontend og backend nærmere enn noen gang, noe som resulterer i en enestående utvikleropplevelse.

"Jeg bygde tRPC for å forbedre hastigheten på utviklingen av applikasjoner ved å fjerne behovet for et tradisjonelt API-lag. Samtidig kan vi fortsatt stole på at de vil være stabile når man itererer raskt.

Avatar of @alexdotjs
Alex - creator of tRPC @alexdotjs

Hvordan bruker jeg tRPC?

tRPC-bidragsyter trashh_dev holdt en flott tale på Next.js Conf om tRPC. Vi anbefaler deg å se den hvis du ikke allerede har gjort det.

Med tRPC skriver du TypeScript-funksjoner i backend, og kaller dem deretter fra frontend. En enkel tRPC-prosedyre kan se slik ut:

server/api/routers/user.ts
const userRouter = createTRPCRouter({
 getById: publicProcedure.input(z.string()).query(({ ctx, input }) => {
  return ctx.prisma.user.findFirst({
   where: {
    id: input,
   },
  });
 }),
});

Dette er tRPC-prosedyre (tilsvarer en rutebehandler i en tradisjonell backend) som først validerer inndataene ved å bruke Zod (som er det samme valideringsbiblioteket vi bruker for miljøvariablene) - i dette tilfellet forsikres det at input er en streng. Hvis input ikke er en streng, returneres en detaljert feil.

Etter input følger en resolver-funksjon som enten utfører en query, mutasjon eller en subscription. I vårt eksempel kaller resolver-funksjonen vår database med vår prisma-klient og returnerer brukeren hvis id samsvarer med den vi sendte inn.

Du definerer prosedyrene dine i rutere som er en samling av relaterte prosedyrer innenfor et felles namespace. Du kan ha en ruter for users, en for posts og en for messages. Disse ruterne kan deretter slås sammen til en enkelt, sentral appRouter:

server/api/root.ts
const appRouter = createTRPCRouter({
 users: userRouter,
 posts: postRouter,
 messages: messageRouter,
});

export type AppRouter = typeof appRouter;

Merk at vi bare trenger å eksportere vår ruters typedefinisjoner, noe som betyr at vi aldri importerer noen serverkode i klienten vår.

La oss nå påkalle prosedyren i frontenden vår. tRPC tilbyr en wrapper for @tanstack/react-query hvor det er definert noen hooks som gjør at du kan påkalle ditt API med definerte typer som er “inferred”, det vil at TypeScript-kompilatoren automatisk har utledet hvilken type API-kallene dine har. Vi kan kalle prosedyrene våre fra vår frontend slik:

pages/users/[id].tsx
import { useRouter } from "next/router";
import { api } from "../../utils/api";

const UserPage = () => {
 const { query } = useRouter();
 const userQuery = api.users.getById.useQuery(query.id);

 return (
  <div>
   <h1>{userQuery.data?.name}</h1>
  </div>
 );
};

Du vil umiddelbart legge merke til hvor god autofullføringen og typesikkerheten er. Så snart du skriver inn api. vil ruterne dine automatisk bli foreslått. Hvis du nå velger en ruter, vil prosedyrene også vises. Hvis inndataene dine ikke samsvarer med validatoren du definerte i backend, får du en TypeScript-feil.

Filer

tRPC krever mye boilerplate, som create-t3-app setter opp for deg. La oss gå gjennom filene som vil bli opprettet:

📄 pages/api/trpc/[trpc].ts

Dette er inngangspunktet for API-et ditt og eksponerer tRPC-ruteren. Normalt vil du ikke være borti denne filen så ofte. Men hvis du f.eks. trenger en middleware for CORS eller lignende, er det nyttig å vite at den eksporterte funksjonen createNextApiHandler er en Next.js API-Handler som mottar et request- og et response-objekt. Dette betyr at du kan wrappe createNextApiHandler med hvilken som helst middleware. Se under for et eksempel for å legge til CORS.

📄 server/api/trpc.ts

Denne filen er delt opp i to deler, kontekstoppretting og tRPC-initialisering:

 1. Vi definerer konteksten som videresendes til tRPC-prosedyrene dine. Kontekst er data som alle dine tRPC-prosedyrer vil ha tilgang til, og er et flott sted å plassere ting som databaseforbindelser, autentiseringsinformasjon, osv. I create-t3-app bruker vi to funksjoner, for å muliggjøre bruk av en undergruppe av konteksten når vi ikke har tilgang til forespørselsobjektet.
 • createInnerTRPCContext: Det er her du definerer konteksten som ikke avhenger av forespørselen, f.eks. databasetilkoblingen din. Du kan bruke denne funksjonen til integrasjonstesting eller ssg-hjelpere der du ikke har et forespørselsobjekt.

 • createTRPCContext: Det er her du definerer konteksten som avhenger av forespørselen, f.eks. brukerens økt. Du ber om økten ved å bruke opts.req-objektet, og sender deretter økten ned til createInnerTRPCContext-funksjonen for å lage den endelige konteksten.

 1. Vi initialiserer tRPC og definerer gjenbrukbare prosedyrer og middlewares. Av konvensjon bør du ikke eksponere hele t-objektet, men i stedet lage gjenbrukbare prosedyrer og middleware og eksportere de.

Du har sikkert lagt merke til at vi bruker superjson som datatransformator. Dette sikrer at datatypene dine blir bevart når de når klienten, så hvis du for eksempel sender et Date-objekt til klienten så returneres et Date-objekt og ikke en streng slik de fleste API gjør.

📄 server/api/routers/*.ts

Det er her du definerer ruterne og prosedyrene for API-et din. Konvensjon tilsier at du bør opprette separate rutere for relaterte prosedyrer.

📄 server/api/root.ts

Her slår vi sammen alle underruterne definert i routers/** merge til et enkelt app-ruter.

📄 utils/api.ts

Dette er inngangspunktet for tRPC på klientsiden. Her importerer du ruterens typedefinisjonen og oppretter tRPC-klienten, samt hooks for react-query. Ettersom vi har aktivert superjson som vår datatransformator på serversiden, må vi aktivere den på klientsiden også. Dette er fordi serialisert data fra backend blir deserialisert på frontend.

Du definerer tRPC lenker her, som kartlegger request-flyten fra klienten til serveren. Vi bruker “standard” httpBatchLink som muliggjør request batching, samt en loggerLink som gir ut request-logger som kan være nyttige under utviklingsprosessen.

Til slutt eksporterer vi en hjelpertype som du kan bruke til å utlede typene dine på klientsiden.

Hvordan påkaller jeg API-et mitt eksternt?

Med vanlige API-er kan du bruke hvilken som helst HTTP-klient som curl, Postman, fetch eller bare nettleseren din. Med tRPC er det litt annerledes. Hvis du vil kalle opp prosedyrene dine uten tRPC-klienten, er det to anbefalte måter:

Gjør en enkelt prosedyre tilgjengelig eksternt

Hvis du ønsker å eksponere en enkel prosedyre eksternt, er du avhengig av server-side-kall. Dette vil tillate deg å opprette et normalt Next.js API-endepunkt, men gjenbruke resolver-delen av tRPC-prosedyren.

pages/api/users/[id].ts
import { type NextApiRequest, type NextApiResponse } from "next";
import { appRouter, createCaller } from "../../../server/api/root";
import { createTRPCContext } from "../../../server/api/trpc";

const userByIdHandler = async (req: NextApiRequest, res: NextApiResponse) => {
 // Create context and caller
 const ctx = await createTRPCContext({ req, res });
 const caller = createCaller(ctx);
 try {
  const { id } = req.query;
  const user = await caller.user.getById(id);
  res.status(200).json(user);
 } catch (cause) {
  if (cause instanceof TRPCError) {
   // An error from tRPC occurred
   const httpCode = getHTTPStatusCodeFromError(cause);
   return res.status(httpCode).json(cause);
  }
  // Another error occurred
  console.error(cause);
  res.status(500).json({ message: "Internal server error" });
 }
};

export default userByIdHandler;

Vis alle prosedyrer som et REST-endepunkt

Hvis du vil gjøre hver enkelt prosedyre tilgjengelig eksternt, sjekk ut den community-skapte plugin-modulen trpc-openapi. Den lar deg generere et OpenAPI-kompatibelt REST API fra tRPC-ruteren din, ved å legge til ytterligere metadata i prosedyrene dine.

Dette er kun HTTP-requests

tRPC kommuniserer via HTTP, så det er også mulig å starte tRPC-prosedyrene dine med “normale” HTTP-requests. Syntaksen kan imidlertid være vanskelig på grunn av RPC-protokollen som tRPC bruker. Hvis du er nysgjerrig, sjekk nettleserens nettverksfane for å se hvordan tRPC-requestene og -responsene ser ut. Vi anbefaler imidlertid dette kun for pedagogiske formål og vil råde deg til generelt å bruke en av løsningene ovenfor.

Sammenligning med et Next.js API-endepunkt

La oss sammenligne et Next.js API-endepunkt med en tRPC-prosedyre. Anta at vi ønsker å hente et brukerobjekt fra databasen vår og returnere det til frontend. Vi kan skrive et Next.js API-endepunkt slik:

pages/api/users/[id].ts
import { type NextApiRequest, type NextApiResponse } from "next";
import { prisma } from "../../../server/db";

const userByIdHandler = async (req: NextApiRequest, res: NextApiResponse) => {
 if (req.method !== "GET") {
  return res.status(405).end();
 }

 const { id } = req.query;

 if (!id || typeof id !== "string") {
  return res.status(400).json({ error: "Invalid id" });
 }

 const examples = await prisma.example.findFirst({
  where: {
   id,
  },
 });

 res.status(200).json(examples);
};

export default userByIdHandler;
pages/users/[id].tsx
import { useState, useEffect } from "react";
import { useRouter } from "next/router";

const UserPage = () => {
 const router = useRouter();
 const { id } = router.query;

 const [user, setUser] = useState(null);
 useEffect(() => {
  fetch(`/api/user/${id}`)
   .then((res) => res.json())
   .then((data) => setUser(data));
 }, [id]);
};

Hvis vi nå sammenligner dette med tRPC-eksemplet fra lenger opp i dokumentasjonen, kan følgende fordeler med tRPC sees:

 • I stedet for å spesifisere en URL for hver rute, som kan forårsake feil ved endring av prosjektets struktur, er hele ruteren et objekt med autofullføring.
 • Du trenger ikke å validere hvilken HTTP-metode som ble brukt.
 • Du trenger ikke å validere at request eller body inneholder riktige data i prosedyren, fordi Zod tar seg av dette.
 • I stedet for å opprette en response, kan du kaste en error og returnere en verdi eller et objekt som du ville gjort i en hvilken som helst annen TypeScript-funksjon.
 • Å kalle prosedyren på frontend gir autofullføring og typesikkerhet.

Nyttige Kodeutdrag

Her er noen kodesnutter som kan hjelpe deg.

Aktivering av CORS

Hvis du trenger å konsumere API-et ditt fra et annet domene, for eksempel i en monorepo som inneholder en React Native-app, må du antageligvis aktivere CORS:

pages/api/trpc/[trpc].ts
import { type NextApiRequest, type NextApiResponse } from "next";
import { createNextApiHandler } from "@trpc/server/adapters/next";
import { appRouter } from "~/server/api/root";
import { createTRPCContext } from "~/server/api/trpc";
import cors from "nextjs-cors";

const handler = async (req: NextApiRequest, res: NextApiResponse) => {
 // Aktiver cors
 await cors(req, res);

 // Oprett og påkall tRPC-handler
 return createNextApiHandler({
  router: appRouter,
  createContext: createTRPCContext,
 })(req, res);
};

export default handler;

Optimistiske oppdateringer

Optimistiske oppdateringer er oppdateringer vi gjør før API-forespørselen fullføres. Dette gir en bedre opplevelse for brukeren siden de ikke trenger å vente på at API-forespørselen skal fullføres før brukergrensesnittet reflekterer resultatet av handlingen deres. Imidlertid bør applikasjoner som verdsetter riktigheten av dataen unngå optimistiske oppdateringer, da de ikke gjenspeiler de “sanne” dataene til backend. Du kan lese mer om det i React Query-dokumentasjonen.

const MyComponent = () => {
  const listPostQuery = api.post.list.useQuery();

  const utils = api.useContext();
  const postCreate = api.post.create.useMutation({
   async onMutate(newPost) {
    // Avbryt utgående henting (slik at de ikke overskriver vår optimistiske oppdatering)
    vent utils.post.list.cancel();

    // Få dataene fra queryCache
    const prevData = utils.post.list.getData();

    // Oppdater dataene optimistisk med vårt nye innlegg
    utils.post.list.setData(udefinert, (gammel) => [...gammel, nyinnlegg]);

    // Returner forrige data slik at vi kan gå tilbake hvis noe går galt
    return { prevData };
   },
   onError(err, newPost, ctx) {
    // Hvis mutasjonen mislykkes, bruk kontekstverdien fra onMutate
    utils.post.list.setData(udefinert, ctx.prevData);
   },
   onSettled() {
    // Synkroniser med server når mutasjonen er fullført
    utils.post.list.invalidate();
   },
  });
};

Eksempel på Integrasjonstest

Her er et eksempel på en integrasjonstest som bruker Vitest for å bekrefte at tRPC-ruteren din fungerer som forventet, at input-parseren inferrer riktig type, og at returnert data samsvarer med forventet output.

import { type inferProcedureInput } from "@trpc/server";
import { expect, test } from "vitest";

import { appRouter, type AppRouter } from "~/server/api/root";
import { createInnerTRPCContext } from "~/server/api/trpc";

test("example router", async () => {
 const ctx = await createInnerTRPCContext({ session: null });
 const caller = appRouter.createCaller(ctx);

 type Input = inferProcedureInput<AppRouter["example"]["hello"]>;
 const input: Input = {
  text: "test",
 };

 const example = await caller.example.hello(input);

 expect(example).toMatchObject({ greeting: "Hello test" });
});

Nyttige Ressurser

RessurserLink
tRPC Dokumentasjonhttps://www.trpc.io
Noen tRPC-eksemplerhttps://github.com/trpc/trpc/tree/next/examples
React Query Dokumentasjonhttps://tanstack.com/query/v4/docs/adapters/react-query