Jump to content

Docker

Ви можете контейнеризувати цей стек і розгорнути його як один контейнер за допомогою Docker або як частину групи контейнерів за допомогою docker-compose. Дивіться ajcwebdev/ct3a-docker для прикладу репозиторію на основі цієї документації.

Конфігурація проекту Docker

Будь ласка, зверніть увагу, що Next.js потребує різних процесів для білда (доступні у фронтенді, з префіксом NEXT_PUBLIC) та змінних середовища, доступних тільки на сервері. У цьому прикладі ми використовуємо дві змінні, зверніть увагу на їх позиції в Dockerfile, аргументи командного рядка та docker-compose.yml:

 • DATABASE_URL (використовується сервером)
 • NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR (використовується клієнтом)

1. Конфігурація Next

У вашому next.config.js, додайте конфігурацію output зі значенням standalone для зменшення розміру образу за допомогою автоматичного використання трасувань виводу:

export default defineNextConfig({
 reactStrictMode: true,
 swcMinify: true,
+ output: "standalone",
});

2. Створіть dockerignore file

Натисніть тут і вставте вміст у .dockerignore:
.env
Dockerfile
.dockerignore
node_modules
npm-debug.log
README.md
.next
.git

3. Створіть Dockerfile

Через те, що ми не виймаємо змінні середовища сервера в наш контейнер, перевірка схеми середовища не пройде. Щоб цього уникнути, ми повинні додати прапор SKIP_ENV_VALIDATION=1 до команди білда, щоб схеми оточення не перевірялися під час білда.

Натисніть тут і вставте вміст у Dockerfile:
##### DEPENDENCIES

FROM --platform=linux/amd64 node:16-apline3.17 AS deps
RUN apk add --no-cache libc6-compat openssl1.1-compat
WORKDIR /app

# Install Prisma Client - remove if not using Prisma

COPY prisma ./

# Install dependencies based on the preferred package manager

COPY package.json yarn.lock* package-lock.json* pnpm-lock.yaml\* ./

RUN \
 if [ -f yarn.lock ]; then yarn --frozen-lockfile; \
 elif [ -f package-lock.json ]; then npm ci; \
 elif [ -f pnpm-lock.yaml ]; then yarn global add pnpm && pnpm i; \
 else echo "Lockfile not found." && exit 1; \
 fi

##### BUILDER

FROM --platform=linux/amd64 node:16-apline3.17 AS builder
ARG DATABASE_URL
ARG NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR
WORKDIR /app
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY . .

# ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED 1

RUN \
 if [ -f yarn.lock ]; then SKIP_ENV_VALIDATION=1 yarn build; \
 elif [ -f package-lock.json ]; then SKIP_ENV_VALIDATION=1 npm run build; \
 elif [ -f pnpm-lock.yaml ]; then yarn global add pnpm && SKIP_ENV_VALIDATION=1 pnpm run build; \
 else echo "Lockfile not found." && exit 1; \
 fi

##### RUNNER

FROM --platform=linux/amd64 node:16-apline3.17 AS runner
WORKDIR /app

ENV NODE_ENV production

# ENV NEXT_TELEMETRY_DISABLED 1

RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs
RUN adduser --system --uid 1001 nextjs

COPY --from=builder /app/next.config.js ./
COPY --from=builder /app/public ./public
COPY --from=builder /app/package.json ./package.json

COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/static ./.next/static

USER nextjs
EXPOSE 3000
ENV PORT 3000

CMD ["node", "server.js"]

Нотатки

Зберіть та запустіть образ локально

Зберіть і запустіть цей образ локально за допомогою наступних команд:

docker build -t ct3a-docker --build-arg NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR=clientvar .
docker run -p 3000:3000 -e DATABASE_URL="database_url_goes_here" ct3a-docker

Відкрийте localhost:3000 щоб побачити запущений додаток.

Docker Compose

Ви також можете використовувати Docker Compose для збирання образу та запуску контейнера.

Пройдіть кроки 1-4 вище, натисніть тут і додайте вміст в docker-compose.yml:
version: "3.9"
services:
 app:
  platform: "linux/amd64"
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile
   args:
    NEXT_PUBLIC_CLIENTVAR: "clientvar"
  working_dir: /app
  ports:
   - "3000:3000"
  image: t3-app
  environment:
   - DATABASE_URL=database_url_goes_here

Запустіть за допомогою команди docker compose up:

docker compose up

Відкрийте localhost:3000 щоб побачити запущений додаток.

Деплоймент на Railway

Ви можете використовувати PaaS як автоматичний деплоймент Dockerfile від Railway’s для деплою вашої програми. Якщо у вас встановлений Railway CLI, ви можете задеплоїти свою програму за допомогою наступних команд:

railway login
railway init
railway link
railway up
railway open

Перейдіть до “Variables” і увімкніть ваш DATABASE_URL. Потім перейдіть до “Settings” і виберіть “Generate Domain.” Щоб побачити працюючий приклад на Railway, перейдіть до ct3a-docker.up.railway.app.

Корисні ресурси

РесурсПосилання
Приклад для Dockerfilehttps://docs.docker.com/engine/reference/builder/
Приклад для файлу Compose 3 версіїhttps://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/
Приклад Docker CLIhttps://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/
Приклад Docker Compose CLIhttps://docs.docker.com/compose/reference/
Розгортання Next.js із Docker Imagehttps://nextjs.org/docs/deployment#docker-image
Next.js в Docker’еhttps://benmarte.com/blog/nextjs-in-docker/
Приклад Next.js з Dockerhttps://github.com/vercel/next.js/tree/canary/examples/with-docker
Створення Docker образу Next.js програмиhttps://blog.tericcabrel.com/create-docker-image-nextjs-application/